سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال قدرت – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومی
میرحسن رسولی صدقیانی –
سالار رضاپور –
حبیب خداوردیلو –

چکیده:

در دهه های اخیر جنگل‌زدایی در ایران با سرعت بیشتری از قبل انجام می شود. مدیریت‌های نادرست باعث مشکلات زیست محیطی و تخریب خاک شده است. سلامت خاک با بررسی برخی شاخص های کیفیت خاک تعیین می شود. در این پژوهش اثرات بلند مدت جنگل‌زدایی و تغییر کاربری بر تخریب خاک در چهار کاربری همجوار جنگل طبیعی، مرتعی، باغی و زراعی با بررسی برخی شاخص های شیمیایی و بیولوژیکی خاک انجام شد. ۲۴ نمونه خاک از هر چهار کاربری به طور تصادفی از دو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ سانتی متر جمع آوری شدند. نمونه های بیولوژیکی جداگانه و با اعمال شرایط خاص جمع آوری و در یخچال نگهداری شدند. در اثر جنگل‌زدایی و تغییر کاربری زمین اسیدیته(pH)، هدایت الکتریکی (EC)، کربن آلی خاک (SOC)، تنفس پایه میکروبی (BR) و توزیع اندازه ذرات خاک تغییر یافت. با تغییر کاربری از جنگل طبیعی به سایر کاربری ها پارامترهایی مانند مقدار اسیدیته و درصد رس افزایش یافت و مقدار هدایت الکتریکی، کربن آلی، تنفس پایه میکروبی و درصد ذرات شن و سیلت خاک در مقایسه با جنگل طبیعی کاهش یافت.