سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با عل فهای هرز دانشگاه ته
حمید رحیمیان مشهدی – عضو هیت علمی دانشگاه تهران
حسن علیزاده – عضو هیت علمی دانشگاه تهران
ابوذر جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با عل فهای هرز دانشگاه ته

چکیده:

به منظور ارزیابی برهمکنش کود نیتروژن و عل فکش نیکوسولفورون بر شاخص های رشدی ذرت، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی ۱۳۸۷ – ۱۳۸۶ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور کود نیتروژن( ۰، ۱۸۰ ، ۲۷۰ و ۳۶۰ کیلوگرم در هکتار) و دز علف کش نیکوسولفورون( ۰ ، ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ و ۸۰ گرم ماده موثر در هکتار) در نظر گرفته شد. نتایج نشانداد که کود نیتروژن و دزهای ۶ و ۸۰ گرم ماده موثر در هکتار بر ارتفاع ذرت، شاخص سطح برگ، بیوماس ذرت و سرعت رشد محصول تاثیردارند. تیمار کود ۳۶۰ کیلوگرم در هکتار اگرچه بالاترین شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول را به دست آورد، اما نتوانست این روند را تا اواخر فصل نگه دارد. بنابراین در مرحله زایشی این روند در این تیمار کودی کاهش یافت که این می تواند بر عملکرد دانه تاثیر داشته باشد. درواقع با تامین بیشتر کود نیتروژن فضای مناسبی برای عل فهای هرز ایجاد م یگردد که باعث کاهش شاخ صهای رشدی در ذرت می گردد.