سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهلا قادری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری گروه مرتع و آبخیزی دانشکده منابع ط
جمشید قربانی – استادیارگروه مرتع و آبخیزی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی
پرویز غلامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری گروه مرتع و آبخیزی دانشکده منابع ط

چکیده:

یکی از مسائل مهم در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب است. بنابراین انتخاب گونه های گیاهی مقاوم به خشکی بویژه در مرحله جوانه زنی بذور و سبز شدن اهمیت زیادی دارد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر واکنش جوانه زنی گونه Stipa arabica انجام شد. اثر غلظت های مختلف محلول خشکی بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، ضریب آلومتری و بنیه بذر بررسی شد. شش تیمار خشکی ( شاهد و ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۶ و ۰/۸ و ۱ مگاپاسکال پلی اتیلن گلیکول) به صورت طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تعداد ۲۵ بذر در هر تکرار بر روی کاغذ صافی در داخل ژرمیناتور کشت گردید. نتایج آنالیز آماری نشان داد که تنش خشکی اثر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده بذر داشته و موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه و بنیه بذر شدند. جوانه زنی بذر تا سطح خشکی ۰/۸ مگا پاسکال مشاهده شد.