سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بهزاد – دانشجوی دکتری بوم شناسی کشاورزی و فیزیولوژی گیاهان زراعی
مهدی پارسا – استادیار اگرواکولوژی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا احیایی – دانشجوی دکتری بوم شناسی کشاورزی و فیزیولوژی گیاهان زراعی
رستم یزدانی بیوکی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اگرواکولوژی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دا

چکیده:

به منظور بررسی پرایمینگ بذور بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه های ارقام مختلف گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی درسه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۸ انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام آبی و دیم گندم (۱-چمران، ۲-سایونز، ۳- آذر، ۲و۴- سرداری) و مواد مختلف پرایمینگ (۱- هیومیک اسید، ۲-فولویک اسید، ۳- هیومیک اسید+فولویک اسید، ۴- سالسیلیک اسید، ۵-آب مقطر، و ۶- عدم پرایمینگ به عنوان تیمار شاهد) بودند. نتایح نشان داد که اثر نوع رقم ، ماده پرایمینگ و اثر متقابل رقم×ماده پریمینگ در تمامی صفات مورد بررسی معنی داری بودند. بیشترین درصد (۹۹/۷۲)، سرعت (۳/۳۱ در ۱۲ ساعت) و شاخص جوانه زنی (۱۳۰/۰۶) در رقم سایونز حاصل شد. اثر متقابل سایونز×فولویک اسید از نظر تعداد ریشه چه (۱/۲۱) و اثر متقابل چمران× آب مقطر از نظر طول ریشه چه (۱/۶۱) نسبت به سایر تیمارها برتری داشتند. به نظر می رسد می توان با استفاده از پزایمینگ بذور با اسیدهای آلی، شاخص های جوانه زنی رشد گیاهچه گندم را افزایش داد.