سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه اسدی آقبلاغی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تکنولوژی بذر
قاسم پرمون – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی عبادی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور مطالعه تحمل به تنش شوری دوگونه از گیاهان دارویی ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی به ۳تکرار انجام گرفت دراین ازمایش فاکتورها شامل گونه گیاهی ماریتغال شکرتیغال و سطوح مختلف شوری ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰ و۲۰۰ میلی مولار بود درطی این پژوهش صفاتی مانند درصد جوانه زنی متوسط زمان جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول و وزن تروخشک ریشه چه و ساقه چه ویگوراولیه ثانویه بذرمورد اندازه گیری قرارگرفت نتایج نشان داد که ماریتیغال تحمل بیشتری درمقایسه با شکرتیغال داشته است بطوریکه درصد جوانه زنی آن درمقایسه با شکرتیغال درطی شوریهای شدید ۵درصد کمتر کاهش پیدا نمود.