سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا مصطفوی بابوکانی – دانش آموخته ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه زنی چهار نوع بذر چمن علوفه ای در سطوح مختلف شوری کلرید سدیم، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش عامل اول نوع بذر در چهار سطح شامل پنجه مرغی (Cynodon dactylon)، فستوکا (Festuca aurindinaceae)، چچم چند ساله (Lolium perenne) و پوآ (Poa pratensis) و عامل دوم تیمار شوری با کلرید سدیم در پنج سطح شوری ۰ و ۷۵ و ۱۵۰ و ۲۲۵ و ۳۰۰ mmol/lit بود. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که در شرایط تیمار اعمال شده در این آزمایش لولیم بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشت و کمترین درصد و سرعت جوانه زنی مربوط به پنجه مرغی بود. از طرفی با افزایش سطوح تنش از صفر به ۳۰۰ میلی مول بر لیتر، درصد و سرعت جوانه زنی تمامی بذور به طور معنی داری کاسته شد. به طوری که این کاهش از سطح شوری صفر به ۷۵ میلی مول بر لیتر شدیدتر بود.