سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهروز دی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
عبدالرحمن راسخ – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
نسرین اشراقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
سیدعادل مولا – معاونت محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

چکیده:

تالاب هورالعظیم به عنوان تالا ب دائمی،جهت حفاظت نسل پرندگان بومی و مهاجر، بسیار اهمیت است . از سوی دیگر پرندگان به خاطر تنوع و فراوانی و حضور گسترده و چشمگیر در زیست بوم های تالابی ، یکی از مهم ترین گروه های شاخص مهره داران در تالاب ها به شمار می روند ( ۴). به همین منظور تعیین شاخص های تنوع زیستی ،مطالعه روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی تالاب هورالعظیم به صورت ماهانه از دی ماه ۱۳۸۶ تا شهریور ماه ۱۳۸۷ در ۷ ایستگاه تعیین شده ، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که ۵۳ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی از ۱۰ خانواده با جمعیتی بالغ بر ۸۰۰۰۰ پرنده در تالاب حضور دارند . در مجموع گونه های مشاهده شده، ۶۰ % مهاجر ، ۲۱ %جوجه آور ، ۱۵ %بومی می باشندکه ازاین تعداد۵/۶ در صدگونه ها در لیست سرخIUCN قرار میگیرد . در بین ماههای مختلف سال ،دی ماه ۸۶ دارای بیشترین فراوانی با جمعیت ۳۲۱۰۳ پرنده آبزی بود . بررسی تنوع و میزان جمعیت پرندگان آبزی در کل ایستگاههای مطالعاتی نشان داد که از شمال تالاب (جاده شهید باکری مجاورت رودخانه نیسان ) به سمت قسمت های میانی تالاب (شط علی ) به نحو چشمگیری از تنوع پرندگان کاسته می شود.بطوریکه در دی ماه ایستگاه شط علی با تنوع ۱۸ گونه کمترین میزان تنوع را در کل ایستگاههای منتخب نشان میدهد.