سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مایسا گرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط
حسین وارسته مرادی – گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
حمیدرضا رضایی – گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تراکم و شاخص های تنوع پرندگان در عرصه های جنگلی طبیعی، دست کاشت سرو و دست کاشت کاج صورت گرفت. پرندگان و متغیرهای محیط زیستی از طریق روش نمونه برداری مسافتی به فواصل شعاعی ۲۵ و ۵ متر از هر یک از ۹۰ نقطه نمونه برداری (۳۰ نقطه در جنگل طبیعی، ۳۰ نقطه در جنگل دست کاشت سرو و ۳۰ نقطه در جنگل دست کاشت کاج) بررسی شدند. در این جنگل طبیعی، ۷۷ مشاهده از ۹ گونه، در جنگل دست کاشت سرو ۹۸ مشاهده از ۵ گونه و در جنگل دست کاشت کاج ۵۹ مشاهده از ۴ گونه شمارش شدند. پرندگان الگوهای متفاوتی از تراکم در سه عرصه داشتند. در جنگل طبیعی، سهره جنگلی و در جنگل های دست کاشت سرو و کاج، سینه سرخ بیشترین تراکم را داشتند. شاخص های ناهمگنی سیمپسون و شانون و شاخص همگنی N2 در جنگل طبیعی بیشتر از دو عرصه دیگر بود. شاخص های همگنی کامارگو و Nee در جنگل دست کاشت کاج بیشترین مقدار را داشتند. این تحقیق به اهمیت جنگل های طبیعی را در حفظ تراکم و تنوع پرندگان نسبت به جنگل های دست کاشت اشاره می-کند.