سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسلام بامداد زیوه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
علیمحمد برقعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مرتضی الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ترحم مصری – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بخش کشاورزی هر چند د رمقایسه با صنعت به لحاظ مصرف انرژی سهم کمتری در کل انرژی کشور دارد، ولی با اندکی تامل و دقت مشخص می شود که میزان انرژی های ورودی در آن بسیار بالا و چشمگیر بوده و به دلیل فراوان و ارزان بودن نسبی در ایران متاسفانه توجه چندانی به بهره برداری و استفاده بهینه از آن در کشاورزی نمی شود. به منظور شناخت الگوها و روش های مرسوم در تولید محصولات زراعی و تعیین میزان سهم هر یک از نهاده های مصرفی از نظر مصرف انرژی، محاسبه شاخص های انرژی د رکشاورزی دشت مغان ، این مطالعه انجام پذیرفت، از بین محصولات زراعی قابل کشت در این منطقه محصول سویا جهت بررسی سیر انرژی انتخاب شده مطالعات میداند بر پایه آنها صورت گرفت. سطح کل زیر کشت شهرستان ۹۵۶۸۰ هکتار است که نزدیک به ۷۲۵۲۰ هکتار آن به اراضی آبی و بقیه به اراضی دیم تعلق دارد. سطح زیر کشت سویا در شهرستان، ۵۴۰۸/۵ هکتار است که به صورت مکانیزه و کشت دوم، کشت می شود. میزان عملکرد محصول، ۲۶۵۰ کیلوگرم می باشد. نهاده های مصرفی شامل ساخت و استهلاک ماشین آلات ، سوخت مصرفی، بذر و کود و سموم شیمیایی، نیروی انسانی، حمل و نقل و نهاده تولیدی شامل دانه سویا می باشد. با استفاده از روابط موجود، به طور میانگین سهم انرژی شامل نسبت انرژی (ER)، بهره وری انرژی (EP)، شدت انرژی (EI) و خالص افزوده انرژی (NEG) به ترتیب ۴/۳۳۲ و ۰/۱۲۰۳kg/mj و ۸/۳۱۱mj/kg و ۷۳۳۷۶mj به دست آمد. بازاریابی شاخص های بدشت آمده، د رنهایت راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت بکارگیری منابع انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی ارایه گردید.