سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید جلال عظیمی آملی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
زهره عصری – کارشناس ارشد جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

در این مقاله تلاش بر این است که شاخص های اجتماعی و اقتصادی موثر بر کمیت و کیفیت مسکن شهری، شهر نوشهر از دیدگاه شهروندان با استفاده از نتایج حاصل از کار میدانی مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندانی هستند که طی یک دهه اخیر اقدام به ساخت مسکن در محدوده شهری نوشهر نموده و از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نموده اند. با توجه به اهداف و سوالات اساسی تحقیق و با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی تعدادی از خانوارهایی که در طی سالهای ۷۵-۸۵ اقدام به ساخت مسکن نموده اند را انتخاب کردیم. پس از تحلیل های آماری و استنباطی این نتایج کلی حاصل گردید که بین عوامل اقتصادی (شغل، میزان درآمد، قیمت زمین) و کمیت و کیفیت مسکن شهری رابطه وجود دارد. همچنین می توان گفت که بین متغیرهای اجتماعی (سن، سواد و جنسیت سرپرست خانوار)، و کمیت و کیفیت مسکن رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.