سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ندا معروفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات سمنان ،گروه معماری ،سمنان،ایران
محمدمهدی غیایی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری ،گروه معماری ،تهران ،ایران

چکیده:

امروزه توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت همه ساختمانها بویژه ساختمانهایی که بطور مستقیم مورد استفاده انسان و موجودات زنده قرار می گیرند حائز اهمیت می باشد . ساختمانهای هماهنگ با اقلیم از نظر آسایش حرارتی انسان کیفیت بهتری دارند. با توجه به آن که پایداری اکولوژیک یکی از مهمترین وجوه مدل توسعه پایدار است، هدف از این مقاله شناخت و بررسی میزان شاخص های آسایش حرارتی و مطابق با عوامل اقلیمی در شهر سمنان است،که با استفاده از نتایج بدست آمده به طراحی همساز با اقلیم و طراحی اکولوژیک دست می یابیم. در این مقاله ، آماراقلیمی مورد بررسی در طی یک دوره اقلیمی ۷۱ ساله ۲۰۷۲- ۷۳۳۱ مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد به همراه عملیات میدانی و سپس بااستفاده از روشهای بررسی شاخص های حرارتی همانند طبقه بندی اقلیمی به روش دومارتن ، آمبرژه و شاخص زیست اقلیمی اولگی، اوانز ونمودارآمبرترومیک که با استفاده از این روش ها اقلیم شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت – پیشنهاداتی برای طراحی شامل فرم پلان ، جهت قرار گیری ساختمان ، موقعیت پنجره ها ، نوع مصالح و . . . ارائه شده است