سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

بختیار محمودپور – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون فناوریاطلاعات و ارتباطاتدر زندگی امروز جوامع بشری بخصوص نقش و اهمیت فزایند آن در امر تعلیم و تربیت این پژوهش با هدف بررسی و میزان دسترسی معلمان مدیران و مدارس ابتدایی به مولفه های شاخص فرصت دیجیتالی و میزان بهره گیری از این مولفه به عنوان ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش و در تلفیق با روشهای کلاسیک تدریس انجام شده است با توجه به اینکه یکی از رویکردهای به بهره گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رویکرد جبرانی آن برای نابرابری هایآموزشی می باشد جامعه آماری این پژوهش معلمان مدیران و مدارس ابتدای شهر سردشت بود و با توجه به حجم کم نمونه و درجهت اعتبار بیشتر یافته های پژوهش از روش سرشماری کامل استفاده شد روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی کاربردی بود که با استفاده از پرسشنامه محققین ساخته نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شد