سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا رفیعایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران
عرفان جابرزاده – استادیار گروه مهندسی عمران، واحد خمینی شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،خمینی شهر ،ایران

چکیده:

یکی از مراحل مهم در مطالعات بهسازی لرزهای ساختمانها، ارزیابی آسیبپذیری آنها است. ارزیابی آسیبپذیری ساختمانها، به بررسی آسیب پذیری لرزه ای آنها با توجه به ویژگیهای مؤثر بر عملکرد لرزهای و همچنین شناخت نقاط ضعف آنها در برابر زلزله اطلاق میگردد. در بررسی آسیب- پذیری لرزه ای سازهها، تعریف یک شاخص زیان ضروری است. هدف از ارائه این مقاله، بررسی یک شاخص زیان پرکاربرد مبتنی بر سختی جانبی سازهبه نام عمر مفید باقی مانده ساختمان وتخمین آسیب پذیری لرزهای سازههای فولادی خمشی میانمرتبه و بلندمرتبه به کمک این شاخص می باشد. بهمنظور بررسی اهداف تحقیق، پس از تعریف و تشریح شاخص مورد نظر و چگونگی استفاده از آن، سه مطالعه موردی تحت اثر زلزله نورتریج انجام پذیرفت. دراین مطالعه موردی، سه قاب فولادی هشت ، دوازده و شانزده طبقه از نوع خمشی ویژه و دارای چهار دهانه انتخاب گردید و رفتار لرزهای آنها بوسیله نرم افزار SAP2000 و به کمک تحلیل استاتیکی غیر خطی و همچنین تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نمودار ظرفیت تغییر مکان بام )تغییر مکان هدف( بر اساس برش پایه این سازه، عمر مفید باقیمانده این سازه محاسبه گردید. شاخص عمر مفید باقیمانده می تواند به سهولت، میزان آسیب پذیری سازهها را بیانکند