سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اخلاص امینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی – اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام
علی حاتمی – اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر ارقام ذرت دانه ای آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرحبلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام گرفت . آبیاری در سه سطح به کرتهای اصلی (آبیاری پس از ۷۰، ۱۰۵ و ۱۴۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) اختصاص یافت و کرتهای فرعی شامل چهار هیبرید ذرت (SC524, SC666, SC677, SC704) بود. نتایج نشان داد که همه صفات مورد بررسی به جز درصد آب گیاه تحت تأثیر سطوح آبیاری قرار گرفتند . بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به سطح آبیاری I70(3/37) بود و کمترین مقدار با ۲۵/۸۲% کاهش در سطح آبیاری I140(2/50) دیده شد. ارقام مورد مطالعه از نظر درصد آب گیاه در اوایل مرحله خمیری و اواسط مرحله خمیری شدن دانه و وزن تر ساقه و برگ با هم اختلاف معنی دار داشتند.