سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر عباسی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جهانگیر پرهمت – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
الهام خوشبزم – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

یکی از روش هایی که به طور عمده برای بررسی چگونگی شکل گیری جریان سطحی )رواناب( در اثر بارندگی حاصله بر روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد روش موسوم به SCS می باشد. در این روش به طور عمده شرایطخاک و پوشش گیاهی آن در تبدیل بارندگی به رواناب توجه شده است. اگر مقادیر تجمعی رواناب ناشی از بارندگی در مقابل بارندگی تجمعی در یک نمودار رسم شود، ملاحظه می شود که به ازاء مقادیر بارندگی اولیه روانابی وجود نخواهدداشت و با مدتی تاخیر از زمان شروع بارندگی، رواناب پدید می آید. که این تاخیر را همان جذب اولیه گویند.بر اساس رابطه پیوستگی بارش مجموع نگهداشت اولیه) جذب اولیه(، نفوذ تجمعی و رواناب است. دامنه تغییرIa یا همان جذب اولیه از صفر تا S است. در این تحقیق با استفاده از باران ساز، بارش در شدت های مختلف )حداقل ۵ تا حداکثر ۸۰ میلی متر در ساعت ( و تداوم های مختلف در نقاط مورد نظر شبیه سازی و آستانه شروع رواناب اندازه گیری شد و از طرف دیگر با توجه به فرمول SCSمقدارS حداکثر پتانسیل نفوذ( محاسبه و مقدار Ia=0.2S برآورد گردید.