سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران هودجی – دانشیار خاکشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مطهره سجادی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیام نجفی – دانشیار آبیاری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

یکی ازمهمترین تنشهای محیطی آلودگی هوا میباشد که برگیاهان و حیوانات اثرگذاشته و باعث آشفتگی تعادل اکولوژیکی محیط زیست میگردد درتعیین تحمل گیاهان دربرابر آلودگی هوا خصوصیات مورفولوژی گیاه بسیارمهم است لذا ویژگیهایی نظیر مشخصات روزنه ها ضخامت کوتیکول ها تراکم سلولی و خواص دیواره سلولی درکاهش آلودگی هوا و ورود آلاینده ها به درون گیاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است انتخاب گونه های گیاهی به منظور بررسی کاهش آلودگی هوا براساس معیارهای خاص علمی صورت میگیرد که این معیارها برویژگیهای اثربخش بودن گونه های گیاهی درکاهش آلودگی هوا درارتباط است با تعیین شاخص تحمل آلودگی هوا Air pollution tolerance index گونه مقاوم به آلودگی هوا را میتوان انتخاب کرد که بااستفاده ازپارامترهای شیمیایی ازجمله رطوبت نسبی برگ اسید آسکوربیک کلروفیل برگ و PH عصاره برگ این شاخص تعیین می شود.