سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عباسی بختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران،اصفهان،ایران

چکیده:

توسعه ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانیتر معنا شده است(گیبل، ترجمه شهروز۱۳۷۹ زمانی که فرهنگ یک جامعه پذیراس توسعه نباشد تحول در فرهنگ میتواند مقدمهای برای توسعه درابعاد گوناگون آن باشد بعبارت دیگر اخلاق و ارزشهای اخلاقیمحورورکناصلیاست،عقایدپشتوانهتثبیتداخلیآنبه حساب می ایند و احکام زمینه ضمانت اجرایی خارجی آن را فراهم ی نماینددر این نگاره با استفاده از تحقیقات پیشین و منابع دست اول کتابخانه ای و بررسی آییات و روایات مربوط به اخلاق حرفه ای در اسلام و مبنای فرهنگی آن، به لزوم پایبندی افراد به اخلاق حرفه ای مهر تایید زده شد و راه دستیابی انسان ها را به وضعیت ایدهآل، پیروی از اخلاق نبوی در سایه قرآن کریم شمرده شده است؛ همچنین در این مقاله دیدگاه اخلاقی غرب که بر پایه انسان محوری و مصلحت اندیشی است در مقابل دیدگاه اخلاقی و فرهنگی اسلامی که بر پایه خدا محوری و کمال طلبی است مورد بررسی ومقایسه قرارگرفت