سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوید خالقی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمدتقی پیربابایی – استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

آنچه که یک بنای معماری را نسبت به سایر بناها خاص می کند توقعی است که از آن بنا می رود و آن هویت و شخصیت اجتماعی است که دارد این بنا را از دو جبهه م یتوان نگاه کرد یکی عملکرد آن و از حیث دیگر آن وجه وجودی بناست که دراین مقاله برروی برخی جنبه های آن از جمله فرهنگ اجتماع مذهب و تاریخ و … تاکید می کنیمفرهنگی سنت و پیشیته تاریخی یک جامعه تاثیر بسزایی در اعتقادات و باورهای ساکنین و نیز ذهن طراح دارد که این تاثیر را امروزه درطراحی خانه ها کمرنگ می بینیم و دراین مقاله سعی شده است به نوعی با این موضوع پرداخته شود و هدف آن شناخت عوامل فرهنگی اجتماعی موثربرشکل گیری خانه مطلوب می باشد که جهت ارزیابی شاخصهای موجوود و لزوم رعایت آنها درتفکرات و طراحی خانه های امروز روش مقایسه تطبیقی پلان خانه های تاریخی و معاصر بکارگرفته شده است نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تغییرات فرهنگی و اجتماعی عدم تناسب شکل و رفتار درزندگی حاکمیت ابعاد و استاتداردها و اشیا در زندگی امروز و عدم و توجه به اصول و هالگوهای طراحی مسکن درگذشته و سازمان فضایی خانه های معاصر را از سلسله مراتب و عرصه های عمومی و خصوصی گرفته تا شکل و نحوه زندگیدچار دگرگونی اساسی کرده است که علت آن عدم وجود تحقیقات کافی درمورد مسکن درکشورمان است و بایستی در برنامه ریزی و طرح اولیه به شاخصه های مذکور توجه کافی شود.