سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا اسدی فردی – استادیار مهندسی محیط زیست
پاشا خراسان زاده – کارشناسی ارشد مهندسیمحیط زیست
الهه جمهوری – کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تامین آب شیرین مورد نیاز انسان بوده و بعد از یخچالها بزرگترین ذخیره آب شیرین زمین را تشکیلمیدهد تعیین مشخصات کیفی آب زیرزمینی نشان خواهد داد که تا چه حد برای مصرف مورد نظر مناسب است از این رو پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی یکی از اولین و شاید مهمترین گامها در مدیریت کیفیت آب زیرزمینی بهشمار می اید چرا که دید تحلیل گر را نسبت به روند وچگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان مکان و شرایط خاص روشن می سازد دراین راستا مساله مهمی که وجود دارد تعیین معیاری منطقی و قابل قبول برای آلودگی است دراین مطالعه جهت پهنه بندی آبهای زیرزمینی درحوضه زاینده رود اصفهان ایران از سه روش British Columbia Water Quality ) BCWQI Indicesروش National Sanitation Foundation Water Quality Indices) NSFWQI و روش Oregon Water Quality Indices) OWQI استفاده شده و نتایج بدست آمده نشانمیدهد کهدر مواردی که حساسیت زیادی در قبال تصمیم گیری ها وجود ندارد و نیز در صورت وجود تعداد ایستگاه های مناسب و دفعا ت اندازه گیری کافی درمحلهای مناسب استفادها ز شاخص BCWQI مفید است اماهنگامی که یک یا چندپارامتر ویژه برروی تصمیم گیری های اخذ شده از شاخص مربوطه تاثیر قابل توجهی داشته باشد بهدلیل دخالت مستقیم پارامترهای اندازه گیری شده درساختار زیرشاخص و شاخص کل و درنظر گرفتن اثر وزن برای مورد توجه قرار دادن این حساسیت استفادهاز شاخص NSFWQI ترجیح داده می شود.