سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا کرمی – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،استادیار گروه پژوهشی ج
مرضیه اسمعیل پور – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشجوی دکتری گروه جغر

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است و در هر مکانی می تواند اتفاق بیافتد. یکی از اثرات وقوع این پدیده بر روی منابع آب به ویژه ذخایر آب زیرزمینی، به صورت تغییر کیفیت شیمیایی آبها می باشد. این پژوهش سعی دارد با استفاده از نتایج تجزیه شیمیایی ۴۵ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و تحلیل شاخصهای قایلیت هدایت الکتریکیEc) و نسبت جذب SAR) نمونه ها، کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت تبریز را در مهر و خرداد سال شاخص خشکسالی در منطقه ۸۰-۷۹ بررسی کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد با وقوع خشکسالی بیش از ۳۰ درصد نمونه ها از نظر آبیاری از کیفیت نامناسبی برخوردارند و از نظر کیفیت از نوع خیلی شور می باشند. نمونه های با کیفیت مناسب اغلب دامنه های شمالی سهند و ارتفاعات اطراف دشت را شامل می شوند و به طرف مرکز دشت و حاشیه دریاچه ارومیه از کیفیت آبهای زیرزمینی کاسته می شود