سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناسان ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
بهنام طهماسب پور – فارغ التحصیل اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور شناسایی ارقام مقاوم به خشکی کلزاآزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل با ۱۲ رقم کلزای پاییزه و ۳ سطح تنش شدید کمبود آب FC50% تنش ملایم کمبود آب FC75%و فاقد تنش Fc100% با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. برای کنترل رطوبت خاک از بلوکهای گچی استفاده شد تنش کمبود آب از مرحله شروع ساقه روی تا رسیدگی فیزیولوژیکی اعمال گردید.ارزیابی ارقام با شاخص های مقاومت به تنش نشان داد که SLM046 به عنوان متحمل ترین رقم از لحاظ شاخصهای TOL ، GMP و MP تحت تنش شدید کمبود آب است درشرایط تنش ملایم Orient متحمل ترین رقم با توجه به همین شاخص ها بود Fornax درهر دو شرایط حساس ترین رقم شناخته شد همچنین مشخص گردید که تحت هر دو شرایط محیطی شاخصهای MP و GMP توانستند ارقام متحمل و حساس را بهتر تشخیص دهند. براساس نتایج تجزیه همبستگی ساده بین شاخصها تحت هر دو شرایط تنش Yp عملکرد در شرایط عادی همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱% با Ys عملکرد در شرایط تنش MP ، GMP و STI داشت ولی با شاخص TOL همبستگی منفی و معنی داری در سطح احتمال ۵% پیدا کرد.