سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عشقی چهاربرج – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

دریاچه ارومیه با دارا بودن پتانسیلهای و ویژگیهای اکوسیستمی و زیست محیطی می تواند به عنوان یک پارک ملی مورد توجه قرار گیرد درحالیکه دریاچه ارومیه درحال تبدیل شده به پهنه وسیعی از نمکزار می باشد که طی ۱۳ سال گذشته ۶ متر کاهش سطح داشته است لذا با توجه به اثرات فاجعه بار این روند بررسی عوامل موثردربهوجود آمدن این وضعیت ازاهمیت بسیاری برخوردار می باشد نتایج نشان پژوهش حاضر میدهد که بعضی از اقدامات و پروژه های چون سدسازی های بیش از اندازه درحوضه آبریز دریاچه اقدامات عمرانی تبخیر زیاد درپی گرم شدن هوا و برداشت غیرمجاز از آبهای زیرزمینی درپی حفره چاه های عمیق و اختصاصی ۹۰ درصدمنابع آبی منطقه به بخش کشاورزی پیامدهای نامناسب زیست محیطی را برای دریاچه ارومیه به بارآورده است.