سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا سمیع زاده – استادیاران دانشگاه الزهرا تهران
سودابه نامدارزنگنه –
یاسمن چریانی زنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه مهمانان هتل خواهان دسترسی سریع به اینترنت هستند ودرثانی بهره مندی از تکنولوژی های نوین و ابزارهای رفاه می باشند برای تحقق این انتظارات باید هتل ها برای رسیدن به سطح مطلوب دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی های پیشرفته و استفاده ازآن خود را بطور مستمر ارزیابی و امکاناتشان را تجهیز کنند برای دستیابی به شاخصهای موثر درارزایبی آمادگی الکترونیکی درصنعت هتل داری ایرانبا بررسی مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی با توجه به معیارهای پشتوانه علمی مدل تجربه استفاده مدل ودردسترس بودن اطلاعات مدل ابعاد این مدل ها را بررسی کرده و همچنین با بررسی های صورت گرفته و با جمع بندی پژوهش های پیشین مجموعه ای مشتمل برپنجه و هفت شاخص که درفناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزار تکنولوژییکی درهتل ها و هتلهای الکترونیکی مورد نیاز می باشند استخراج شد دراین مقاله شاخصهای مناسب از طریق اعتباریابی پرسشنامه و آزمون کرویت بارتلت و آزمون تحلیل عاملی انتخاب شد و به دو بعد مختلف تقسیم بندی شد