سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن صفوی – استادمدعو گروه مدیریت امورشهری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلام
علی نوری کرمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سیدمحمدرضا میرعلایی – کارشناسی ارشد گروه مدسیت امور شهری

چکیده:

نیاز به مسکن دوبعد کمی و کیفی دارد در بعد کمی نیاز به مسکن به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به مسکن مربوط می شود و دربعد کیفی مسائل و پدیده هایی مطرح می شوند که به بی مسکنی، بدمسکنی و تن مسکنی مربوط اند به عبارت دیگر دربعد کمی درجه پاسخگویی به نیاز بدوندرنظر گرفتن کیفیت آن مورد نظر است اما در بعد کیفی نوع و شکل نیاز مطرح می شود بعد فرهنگی مسکن را نیز می باید از جمله موضوعات مه مدر بخش مسکن و تدوین برنامه های آن دانست تفاوت های منطقه ای در فرهنگ سنت ها و قومیت ها و شیوه زیست مردم منجر به بکارگیری نوع خاصی از مصالح ساختمانی و شکل گیری گونه های خاصی از مسکن می شود هویت مذهبی اجتماعی اقتصادی ملی و تاریخی افراد و جامعه و به عبارتی فرهنگ و تمدن ارتباط عمیقی با مسکن دارد زیبایی امنیت همسایگی و اشراف ضوابط محرم و نامحرم استفاده از فضاهای باز و روابط همسایگی را نیز می باید دراین مقوله مورد توجه قرار داد نتایج تحقیق نشان داد که درشهر اصفهان از نظر متقاضیان واحدهای مسکونی شاخصهایرفاهی و فنی بیشاز سایر عوامل برقیمت واحد مسکونی موثر است بعد از این شاخصهای فنی شاخصهای فرهنگی از جمله وضعیت ناامنی درمحله بیش از سایر عوامل برقیمت مسکن موثر است.