سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا عابدی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، باشگاه پژوهشگران جوان، میبد، ایران
محمد رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل
سید مهدی سجادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه زابل

چکیده:

بررسی ارتباط میان صفات مختلف با یکدیگر و عملکرد دانه و ارزیابی نسبی سهم هریک از آنها در تعیین عملکرد و شناسایی و رفع محدودیتها در راستای دستیابی به حداکثر عملکرد یک گیاه در محیطی از جمله شرایط خشک و مواجه با کمبود آب ضروری به نظر میرسد. به همین منظور آزمایشی تحت عنوان بررسی شاخصهای رشد در ارقام و لاینهای جو در شهرستان ابرکوه واقع در ۱۴۰ ۸۶ اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و تعداد – کیلومتری استان یزد در سال زراعی ۸۷ ۷ رقم و لاین جو اجرا گردید در طول دوره رشد صفات مختلف از جمله تعداد سنبله در مترمربع ، تعداد پنجه بارور و نابارور ، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه محاسبه گردید. در این تحقیق رقم ریحان به عنوان شاهد در نظر گرفته شد . نتایج آزمایش نشان داد که ارقام و لاین ها از نظر عملکرد با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند پرمحصول ترین آنها رقم نصرت با عملکرد ۴۸۵۲ کیلوگرم در با عملکرد ۱۴۳۹ کیلوگرم در هکتار بود. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد EM-82- هکتار و کم محصول ترین آنها لاین ۱۲ بیولوژیک ، شاخص برداشت، تعداد سنبله در مترمربع ، تعداد پنجه های بارور ، تعداد دانه و وزن هزار دانه در ارقام و لاین های مورد طالعه با عملکرد دانه همبستگی مثبتی دارند.