سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن دیواندری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر
مهدی بودش – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته عمران

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین شاخصهای اساسی قیر بدست آمده از روسازی آسفالتی uap جهت استفاده مجدد بود که درنهایت منجر به ارایه چندین مدل ریاضیشد پس از انجام رگرسیون و ایجاد مدلها مشخص گردید که ارتباط ضعیفی بین سن آسفالت و تغییرات درصد قیر ان نسبت به زمان ساخت وجود دارد از طرفی روابط مناسبی بین سن روسازی و درجه نفوذ و ویسکوزیته قیر با ضرایب همبستگی قابل قبول بدست آمد. با توجه به مشاهدات این طور نتیجه گیری شد که می توان با استفاده مجدد از قیرهای حاصل از آسفالتهای قدیمی که مشخصات آنها هنوز در محدوده استاندارد قرار دارد ضمن کاهش هزینه ها کمک شایانی درحفظ محیط زیست نمود.