سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد موسوی – کارشناس ارشدبهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان

چکیده:

برای آگاهی از چگونگی روند فرایند تصفیه فاضلاب و تفسیر نتایج آزمایشگاهی ابزار کمکی مناسبی نیاز است که دراین راستا از شاخص عملکرد بعنوان یکی از کارآمدترین بااعتبارترین و آسان ترین شاخصهای اندازه گیری می توان یاد کرد شاخص های عملکردی همواره ابزار مناسب کنترل بهره برداری و مدیریتی محسوب میش ود که هدف از ارزیابی و ممیزی پیوسته آن ارتقا کیفی بهره برداری تصفیه خانه می با شد ارتقا بهره برداری از تصفیه خانه ها بدون درک صحیح و منطقی از عملکرد های فعلی بیان نقاط ضعف وقوت مقایسه داده ها با دیگر تصفیه خانه ها توجه به تحقیقات و دریک کلام بررسی شاخصهای عملکردی میسر نمی شود. شاخصهای مورد بحث دراین تحقیق شامل مقایسه دبی فاضلاب ورودی درماه های مختلف پارامترهای کیفی فاضلاب ورودی و مقایسه آن با دیگر کشورها میزان حجم آشغال و دانه به ازای هرمتر مکعب فاضلاب ورودی و مقایسه پارامترهای کنترلی راهبری تصفیه خانه های لجن فعال و لاگون هوادهی با دیگر کشورها و دلایل مختلف بین آنها بررسی هزینههای مختلف بهره برداری انرژی و پرسنلی درروشهای مختلف تصفیه و دیگر پارامترهای راهبری که حاصل سه سال تحقیق و بررسی نتایج پنج تصفیه خانه بزرگ استان اصفهان می باشد با استفاده از شاخصها م یتوان آثار یک فعالیت را مشاهده و ارزیابی کرد و معمولا از آنها بعنوان تجزیه و تحلیل کامل ورودی و خروجی سیستم استفاده می شود به علاوه ارزیابی این شاخصها راهگشای طرحهای آتی فاضلاب در کشور بوده و مشکلات بهره برداری فعلی را در آنها مرتفع می سازد.