سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه نعمتی – کارشناسی ارشد
فایز رئیسی – دانشیاران دانشگاه شهرکرد
علیرضا حسین پور –

چکیده:

شوری خاک درمناطق وسیعی ازدنیا به خصوص درنواحی خشک و نیمه خشک یک عامل محدود کننده رشد گیاه و سایرموجودات زنده به شمار می اید بهدلیل همبستگی بین فراوانی کرمهای خاکی و حاصلخیزی خاک فراوانی و فعالیت کرم خاکی به عنوان یک شاخص کیفیت خاک دراکوسیستم های کشاورزی محسوب میگردد هدف ازاجرای این تحقیق مطالعه اثرسطوح مختلف شوری بررشد و جمعیت کرم خاکی آنسیکLumbricus terrestris L بود دراین تحقیق اثرسه سطح شوری با استفاده از نمک کلرید سدیم درقالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار درشرایط یکنواخت و کنترل شده گلخانه ای به مدت ۱۵ هفته مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که افزایش شوری خاک از۰/۴۹ دسی زیمنس برمتر شاهد به ۸ دسی زیمنس برمتر موجب کاهش تعدادکرمهای خاکی ۴۴درصد وزن ترکرم ها ۳۹ درصد وزن خشک کرمها ۵۸درصد وطول کرمها ۲۵درصد وهمچنین تعداد پیله ها شد.