سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه لایق حقیقی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سیدعلیرضا ولدآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس
بهلول عباس زاده –
محمدحسین لباسچی –

چکیده:

به منظوربررسی شاخصهای رشد ۲واریته وارداتی تاج خروس این آزمایش درسال ۸۹ درشهرستان کرج و با استفاده ازطرح اسپلیت پلات درزمان درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار اجرا گردید عامل اصلی شامل ۲تاریخ کشت بهاره و تابستانه و عامل فرعی شامل ۲رقم تاج خروس Amaranthus hypochondriacus L. Var. cim و Amaranthus hypochondriacus L. Var. kharkofski بودند دراین تحقیق شاخصهای سطح برگ تجمع ماده خشک سرعت رشد نسبی سرعت رشدمحصول و سرعت جذب خالص محاسبه گردیدند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرعامل اصلی تاریخ کشت بردرسطح یک درصد معنی دار شد اثرعامل فرعی واریته بردرسطح یک درصد معنی بود همچنین حداکثر شاخص سطح برگ با ۳/۱۹ ازتاریخ کاشت اولcim* با دریافت ۸۲۹/۴ درجه روز رشد به دست آمد حداکثر میزان تجمع ماده خشک برای گونه های cim kharkofski به ترتیب ۱۱۲۰/۶۷ و ۱۰۶۷/۷۳ گرم درمترمربع درتاریخ کاشت اول بود میزان رشد نسبی گونه cim درتاریخ کاشت اول مطلوبترین رشد را نشان داد