سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا عابدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، باشگاه پژوهشگران جوان، میبد، ایران
سید علی طباطبائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
حسین شمس – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد میبد

چکیده:

بررسی ارتباط میان صفات مختلف با یکدیگر و عملکرد دانه و ارزیابی نسبی سهم هریک از آنها در تعیین عملکرد و شناسایی و رفع محدودیتها در راستای دستیابی به حداکثر عملکرد یک گیاه در محیطی از جمله شرایط خشک و مواجه با کمبود آب ضروری به نظر میرسد. به همین منظور آزمایشی تحت عنوان بررسی شاخصهای رشد در ارقام و لاینهای جو در شهرستان ۸۶ اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل – ابرکوه واقع در ۱۴۰ کیلومتری استان یزد در سال زراعی ۸۷ تصادفی با چهار تکرار و تعداد ۷ رقم و لاین جو اجرا گردید. در طول دوره رشد تغییرات وزن خشک و سطح برگ به منظور بررسی شاخصهای رشد هر پانزده روز یکبار نمونه برداری صورت گرفت. روند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام و لاینهای ا EM-80- 2 در لاین ۱۶ / مورد آزمایش نشان داد که حداکثرشاخص سطح برگ در بین ارقام و لاینهای مختلف از ۲۰۶۵ ۲۳/۳۸۵۶ ) پایین ترین مقدار )EM-82- 49 ) و لاین ۱۲ / ۵/۲۱۷۵ در رقم ریحان متغییر بوده است. رقم نصرت بالاترین( ۸۲۹۴ سرعت رشد محصول را درمرحله گرده افشانی به خود اختصاص داده اند. حداکثرمقادیر سرعت جذب خالص درارقام ولاینهای ۳ ۲ دررقم ریحان مشاهده شد. / تا ۲۶۸ EM-82- 12 درلاین ۱۲ / مختلف درمراحل اولیه رشداز