سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا فلاح نژادمجرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
یعقوب فتحی پور – دانشگاه تربیت مدرس
کریم کمالی –
بهرام ناصری – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

کرم غوزه پنبه Helicoverapa armigera یکی ازآفات مهم محصولات کشاورزی دراغلب مناطق جهان ازجمله ایران میباشد دراین مطالعه شاخصهای جدول زندگی این شب پره روی بذرارقام مختلف نخود و لوبیا چشم بلبلی رقم مشهد درشرایط آزمایشگاهی با دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و ودوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ساعت تاریکی مورد ارزیابی قرارگرفت به منظور محاسبه شاخصهای جدول زندگی این آفت روی بذرارقام مختلف نخود و لوبیات چشم بلبلی رقم مشهد داده های مربوط با استفاده Excel 2003 تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد روند امید به زندگی ex بعد ازخروج لاروها از تخم اندکی افزایش یافت ولی پس ازسیرنزولی تقریبا منظم کاهش یافت توزیع فراوانی مرگ و میر افراد اولیه که مرگ و میردرفاصله سنی xتا x+1 را نشنا میدهد نوسانات نامنظمی را داشته ودرآخرین روز مرحله نابالغ به حداکثرمقدار خود رسید