سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین امینی تهران – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تحقیق حاضر جهت بررسی تاثیرمتغیرهای محیط زیستی موثر برشاخصهای تنوع جامعه پرندگان آشیانه حفره ای درپارک ملی گلستان انجام پذیرفت همباشی شاخصهای تنوع پرندگان با متغیرهای محیط زیستی با استفاده از روش رج بندی مورد مطالعه قرارگرفت پرندگان و متغیرهای محیط زیستی به فاصله شعاعی ۲۵ متری از هریک از ۱۲۲ نقطه نمونه برداری بررسی گردید. برای تعیین همباشی شاخصهای تنوع جامعه پرندگان با متغیرهای محیط زیستی از آنالیز تطبیقی متعارف استفاده شد درطولدوره مطالعاتی تعداد ۱۲ گونه پرنده آشیانه حفره ای شامل ۵ گونه آشیان حفره ای اولیه و ۷ گونه آشیان حفره ای ثانویه ثبت گردیدنمایه غنای N2 شاخص تنوع شانون و شاخص یکنواختی گونه ای کامارگو همگی دارای بیشترین ارزش عددی در ارتباط با متغیرهای زیستگاهی همچون ارتفاع و قطر خشکه دارهای سرپا ارتفاع و قطر خشکه دارهای افتاده تعداد درختان با ارتفاع زیاد و قطر برابر سینه بیش از ۱۰۰ سانتیمتر و رده بالای پوسیدگی خشکه دارا بودنددرحالیکه کمترین مقدار شاخصهای تنوع گونه ای مشاهده شده مرتب ط با متغیرهایی نظیر تعداد درختان با قطر برابر سینه کمتر از ۲۰ سانتیمتر تعداددرختان با قطر برابر سینه ۵۰-۲۰ سانتیمتر و تعداددرختان با ارتفاع کمتر از ۱۰ متر بود نتایج تحقیق بیانگر اهمیت متغیرهای زیستگاهی خصوصا خشکه دارها و درختان کهنسال درحفظ تنوع جامعه پرندگان به ویژه پرندگان آشیانه حفره ای و درنتیجه حفظ تنوع زیستی بوم سازگان های جنگلی است.