سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد بهره بر – کارشناس ارشد محیط زیست
بهروز بهروزی راد – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
سیدمهدی امینی نسب – کارشناس ارشدمحیط زیست
مصطفی بهره بر – کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری

چکیده:

دریاچه سد جایزان با مساحت ۱۲۰ هکتار به عنوان یک دریاچه مصنوعی در فاصله ۴۰ کیلومتر شهربهبهان در استان خوزستان قرار دارد این دریاچه با احداث سد برروی رودخانه مارون ایجاد شده است هدف از این تحقیق بررسی شاخصهای تراکمو تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ه بود دراین مطالعه شمارش پرندگان بصورت ماهانه از مهرماه تا اسفند۸۸ و به روش Total Count که روش پیشنهادی WI است صورت گرفت. بررسی تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی دریاچه سد جایزان نشان داد که تراکم در نیمهدوم سال ۸۸ در دریاچه سد جایزان برابر با ۳/۲۰ قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی درهکتار بودها ست محاسبه شاخصهای زیستی نشان داد که بیشترین تنوع گونه ای شانون – وینر و تنوع سیمپسون در دیماه به ترتیب ۲/۲۱۸ و ۰/۸۹۰ بیشترین غنای گونه ای مارگالف و غنای منهنیک نیز در دیماه به ترتیب ۲/۰۲ و ۲/۲۴۸ بود .