سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سرور کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

از دیدگاه تنوع زیستی جنگلها بسیار ارزشمند هستندو به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر تنوع زیستی درجهان به شمار می روند اکوسیستمهای جنگلی زیستگاه تعداد زیادی از گونه های حیات وحش است که درمیان آنها می توان به گونه های بسیار متنوعی از پرندگان اشاره کرد هدف ازاین تحقیق تعیین تنوع غنا و یکنواختی گونه ای جامعه پرندگان درطبقات ارتفاع مختلف درجنگل شصت کلاته بود سه طبقه ارتفاعی درجنگل شصت کلاته انتخاب شدند شامل طبقه ارتفاعی ۴۰۰-۰ متر با تیپ پوشش گیاهی آمیخته انجیلی – ممرز – بلوط، طبقه ۷۰۰-۴۰۰ متر با تیپ پوشش گیاهی ممرز – انجیلی و انجیلی – ممرز و طبقه ارتفاعی بیشتر از ۷۰۰ متر که در آن درخت راش به عنوان گونه غالب مطرح است نمونه برداری از پرندگان به روش نمونه برداری نقطه ای انجام گرفت و نوع و تعدادتمام گونه های مشاهده شده دره ر طبقه ارتفاعی ثبت گردید. کمیت های تنوع گونه ای با استفاده از شاخصهای سیمسون ، شانون – وینر و یکنواختی گونه ای با استفاده از شاخصهای سیمسون و کامارگو محاسبه شدند غنای گونه ای نیز در سه طبقه ارتفاعی محاسبه شد براساس نتایج بدست آمده تنوع و غنای گونه ای درطبقه ارتفاعی بیشتر از ۷۰۰ نسبت به دو طبقه ارتفاعی دیگر بالاتر بود.