سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جلال سالم – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

امنیت غذائی یک مقوله چند بعدی است و تامین پایدار آن و بهبود بسیاری از شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی در جامعه لازم و ملزوم هستند .جهت بررسی وضعیت تغذیه و شاخصهای بیانگر آسیب پذیری و امنیت غذائی کشور ایران ابتدا شاخصهای فوق از اسناد فائو و برخی منابع داخلی تدوین و تلخیص شد و سپس اطلاعات عددی مورد نیاز(سنجش شاخصها )از منابع آمار فائو ،بانک جهانی ،سازمان بین المللی کار ،سازمان جهانی بهداشت و یو نیسف تهیه گردید .نتایج مطالعه نشان می دهد که کشور ایران از نظر مصرف سرانه انرژی غذائی وضعیت نسبتا مطلوب و از نظر شاخصهای دسترسی اقتصادی و موجود بودن غذا وضعیت نسبتا نامناسب و از نظر شاخصهای فرهنگی و بهداشتی و میزان آسیب پذیری در وضعیت متوسط قراردارد. همچنین نرخ وابستگی به واردات غلات نسبتا زیاد و رشد عملکرد غلات کم می باشد و ضرورت دارد با بکارگیری و ترویج فناوریهای نوین نرخ وابستگی به واردات غلات کاهش و رشد عملکرد غلات افزایش یابد.