سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مایسا گرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا رضایی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین تحقیق شاخصهای تراکم و تنوع پرندگان در عرصه های جنگل طبیعی و دست کاشت درکردکوس مطالعه شد شاخصهای تراکم و تنوع با استفاده از روش نمونه برداری مسافتی مطالعه گردید پرندگان در شعاع ۲۵ متری ازهریک از ۶۰ نقطه نمونه برداری ۳۰ نقطه درجنگل طبیعی و ۳۰ نقطه درجنگل دست کاشت بررسی شدند درجنگل طبیعی ۳۹ مشاهده از ۷ گونه ثبت شد درحالیکه درجنگل دست کاشت فقط ۱۳ کاشت از ۳ گونه مشاهده شد پرندگان الگوهای متفاوت تراکم را درجنگل طبیعی و دست کاشت داشتند سهره جنگلی دارکوب خال دار بزرگ و توکای سیاه فقط در جنگل طبیعی مشاهده شدند درحالیکه گنجشک خانگی فقط در جنگل دست کاشت مشاهده شد به علاوه چرخ ریسک بزرگ درهر دو عرصه جنگلی با تراکم بیشتردر جنگل طبیعی مشاهده شد همه شاخصهای تنوع شامل شاخصهای ناهمگنی سیمپسون و شانون شاخصهای همگنی کامارگو و N2,Nee مقدار بیشتر درعرصه جنگل طبیعی درمقایسه با جنگل دست کاشت داشت نتایج این تحقیق نشان داد اهمیت جنگلهای طبیعی را در حفظ تراکم و تنوع پرندگان نسبت به جنگلهای دست کاشت نشان میدهد.