سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمرا
فرزاد حق نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا بیت لفته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی شاخص های بهره وری و کارایی مصرف آب آبیاری توده زنده گیاه نیشکر در سنین مختلف رشد گیاه برای رقم ۶۱۴ CP57 طی سال زراعی ۸- ۸۷ در مزارع کشت و صنعت فارابی انجام گرفت. طی این پژوهش ۴ مزرعه برای هر سن گیاه انتخاب گردید. این مزارع دارای بالاترین عملکرد در بین مزارع مختلف بودند. میزان عملکرد،تبخیر و تعرق گیاه و حجم کل آب آبیاری در دوره رشد گیاه تعیین شد و بر اساس مقادیر آنها متوسط شاخص بهره وری آب آبیاری ۱/۹۲ تا ۳/۵۴ کیلوگرم بر متر مکعب و متوسط کارایی مصرف آب ۱۸/۵۱ تا ۳۸/۳۵ کیلوگرم بر هکتار در میلیمتر محاسبه گردید.