سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منیره کلاسنگیانی – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان
حمیدرضا فیندرسکی – دانشگاه الزهرا
شهاب بالو – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان

چکیده:

گسترش رقابت بین سازمانی و افزیاش اهمیت این موضوع سازمان ها را به سوی استفاده ازیکی ازمهمترین منابع خود یعنی دانش سوق داده است مسلما بکارگیری مناسب این سرمایه درصورت وجود معیارها و شاخصهایمناسب موجب میشود ازسویی کارایی و اثربخشیمدیریت دانش افزایش یافته و ازسوی دیگر میزان تاثیر آن برعملکرد سازمان مشخص شود و تنها مورد ارزیابی کیفی قرارنگیرد دراین مقاله سعی شده است تا با ارایه تعریف دانش و مدیریت دانش و همچنین خاستگاه مدیریت دانش و مدیریت دانش به عنوان یک ابزار مدیریتی شاخصهای کمی و بعضا کیفی مدیریت دانش که درسطح دنیا مورد استفاده قرامیگیرد معرفی شده و مورد بررسی قرارگیرد. ارایه این شاخصها به نگرش مدیران نسبت به مدیریت دانش کمک نموده و آنها را بیش ازپیش به بکارگیری آن ترغیب خواهد نمود.