سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهلا الهامی – گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مریم ابریشم کار –
اسماء صادقی – گروه شیمی _دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

کمبود منابع آبی و خطر بحران آب در ایران و اهمیت بازیابی آب از یک سو و از سویی دیگر افزایش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی به وسیله فلزات سنگین از جمله جیوه که ناشی از ورود فاضلاب های صنعتی و شهری می باشد، یافتن راه حل های قابل قبول زیست محیطی را در جهت حذف این ماده از منابع آبی ضروری می سازد. در این مقاله به بررسی جذب کاتیون جیوه از محلول های آبی توسط خاک اره اصلاح شده با دی اتیلن تری آمین پرداخته شده است. بدین منظور خاک اره با دی اتیلن تری آمین اصلاح گردید. مشخصات ساختاری خاک اره اصلاح شده با دی اتیلن تری آمین با استفاده از روش های تبدیل فوریه مادون قرمز) IR – FT ) و میکروسکوپ الکترونی روبشی) SEM ( تایید شد. مطالعات سینیتیکی پیروی از معادلات سینیتیک شبه مرتبه دو را نشان دادند. خروج جیوه با خاک اره اصلاح شده با دی اتیلن تری آمین در نمونه های حقیقی مورد مطالعه قرار گرفت.