سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهروز پروانه – دکترای جغرافیای طبیعی،مدیر گروه جغرافیای طبیعی کارشناسی ارشد در دانشگ
ابراهیم فتاحی – دکتری جغرافیای طبیعی،عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوا شناسی و علوم جو،سازم
جعفر نعمتی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی،اداره کل هواشناسی استان لرستان

چکیده:

یخبندان از جمله پدیده های جوی است که خسارات زیادی را در بخشهای مختلف نظیر کشاورزی صنعتی راه و ترابری و … وارد می سازد وقوع این پدیده در مناطق کوهستانی از شدت بیشتری برخوردار است بطوریکه دراین مناطق رخداد یخبندان جز اصلی تاثیر گذارترین بلایا به شمار می رود شناسایی الگوهای گردشی منجر به وقوع یخبندانهای پاییزه فراگیر در استان لرستان می تواندامکان پیش آگاهی از وقوع چنین رخدادی را میسر سازد د ر مطالعه حاضر برای این منظور جهت شناسایی اولین یخبندان پاییزه از داده های دمای حداقل مطلق صفر و زیرصفر طی دوره اماری از بدو تاسیس ایستگاههای هواشناسی استان به عنوان تشخیص روز یخبندان استفاده گردید. همچنین برای تحلیل الگوهای سینوپتیکی اولین یخبندانهای پاییزه منطقه مورد مطالعه از داده های روزانه مربوط به تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و تراز سطح دریا طی دوره آماری موردمطالعه از مرکز مجموع داده های بازسازی شده NCEP استخراج گردید