سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد نژادکورکی –

چکیده:

از آنجایی که اکثر مردم، بخش عمده ای از وقت خود را در داخل ساختمان ها سپری می کنند بررسی کیفیت هوای درون ساختمان اهمیت زیادی پیدا می کند و زمانی به اهمیت فوق العاده آن پی می بریم که متوجه می شویم در اکثر مواقع، کیفیت هوای درون ساختمان بدتر از کیفیت هوای بیرون است. در این تحقیق، سیندرم ساختمان بیمار در شهر اصفهان بررسی می شود. نمونه برداری از ۵ منطقه مرکز، شمال، شرق، غرب و جنوب جمعا به تعداد ۲۲۲ واحد آپارتمانی انجام شد. تعداد ۱۸ سوال توصیفی جهت پی بردن به وضعیت فیزیکی- محیطی واحد مورد نظر و ساکنین آن واحد طراحی و سپس در محیط نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که روابط معنی داری بین همه پارامترهای در نظر گرفته شده و سیندرم ساختمان بیمار وجود دارد. بعض از این پارمترها نظیر استعمال دخانیات و میزان مصرف مواد ضدعفونی کننده و شوینده دارای بیشترین تاثیر بودند(ضریب همبستگی بیشتر از ۰/۵۰ در سطح آماری) همچنین نتایج نشان دادند که پراکنش مکانی این عارضه به شکلی است که در مرکز و غرب شهر میزان آن یسشتر از سایر جهات است. در کل ۷۵ درصد از کل واحدهای مورد مطالعه دارای سیندرم ساختمان بیمار بودند. این نتایج لزوم توجه به عارضه مورد مطالعه را در شهر اصفهان و احتمالا سایر شهرها نشان می دهد.