سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نفیسه بینش – دانشگاه فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
ناصر ثقه الاسلامی –
جواد سرگلزایی –
وحید محمودی –

چکیده:

تولید بالا و کاربردهایگسترده رنگهای سنتزی باعث ایجاد آلودگیهای زیست محیطی قابل توجه شده است هدف از این تحقیق بررسی سینتیک و کارایی فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از اشعه ماورا بنفش و نانوذرات دی اکسید تیتانیم درحذف رنگ قرمز فنول از محلولهای آبی درسیستم ناپیوسته می باشد درازمایشهای صورت گرفته با تغییر غلظت ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم درمحدود ۱تا ۶ گرم برلیتر وثابت نگهداشتن سایر عوامل موثر برفرایندتاثیر حضور این نانوفتوکاتالیست و نیز تاثیر میزان آن مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادحضور همزمان اشعه ماورا بنفش و نانوفتوکاتالیست برای تزیه رنگ قرمز فنول ضروری بوده و رنگ قرمز فنول درعدم حضور فتوکاتالیست درمقابل نورکافت مقاوم می باشد همچنین درصد تجزیه رنگ با افزایش غلظت فتوکاتالیست تا میزان ۴/۳ گرم برلیتر افزایش و پس ازآن کاهش یافت که دلیل این کاهش تداخل اثر پوششی کاتالیست و کدرشدن محلول گزارش شد سینتیک واکنش نیز با معادله سینتیکی درجه اول تعیین گردید.