سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید گنجی – کارشناس ارشد،گروه مهندسی متالورژی و سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی واح
شهرام رایگان – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، پردیس دانشکده های فنی، دان
جلیل وحدتی خاکی – استاد، گروه مهندسی متالورژی و مواد ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از رو شهای تولید آهن اسفنجی احیا توسط زغال سنگ م یباشد. در این پژوهش از موادفرار زغا لسنگ برای احیای هماتیت تجاری استفاده شد. زغال سنگ انتخاب شده از نوع ک کنشو بیتومینه با فراریت بالا بود. لای ههای هماتیت وزغال سنگ برای جلوگیری از احیای مستقیم توسط کربن و کاهش نرخ خروج گازهای فرار، بوسیله لایه های بی اثر اکسیدآلومینیوم از یکدیگر جدا شد ه و آزمایش های احیا در شرایط غیرایزوترم انجام شد. در این تحقیق پارامترهای دما، زمان و سینتیک فرایند احیا بررسی گردید. آنالیز کمی و کیفی نمونه ها بوسیله روش هایXRF و XRD و TG انجامشد. نتایج نشان داد که مواد فرار زغا لسنگ م یتوانند در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد هماتیت را تا بیش از ۵۰ % احیا نمایند. با توجه به تطابق الگوهای سینتیکی با داد ههای آزمایشگاهی، مکانیزم انتقال جرم و نفوذ گاز از بستر مواد کنترل کننده نرخ واکنش بود. همچنین با افزایش درصد احیا انرژی فعا لسازی هم افزایش داشت