سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگ
حسین حاجی آقا علیزاده – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو
رضا امیری چایجان – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو
ابراهیم احمدی – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو

چکیده:

در این پژوهش به منطور بررسی سینتیک خشک شدن دانه های آفتابگردان و تخمین ضریب پخش رطوبت موثر و مقادیر انرژی فعال سای، ازمایش تجربی خشک کردن در سه سطح سرعت هوا (۰/۹۴ و ۱/۸۳ و ۲/۷۱ m/sٍ) و چهار سطح دما (۳۰ و ۴۵ و ۶۰ و ۷۵ درجه سانتیگراد) در یک خشک کن مقیاس آزمایشگاهی در سه تکرار د رپائیز ۱۳۹۰ در آزمایشگاه گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفت. داده های تجربی با انواع مدل های نیمه نظری و تجربی ارزیابی شد و از میان ۵ مدل مورد نظر، مدل Midili et al با توجه به معیارهای بیشترین ضریب تعیین (R2) و کمترین مربع کای (X2) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. ضریب موثر انتشار رطوبت موثر دانه های آفتابگردان د رحین انجام آزمایش بین (۱۱-)۱۰×۶/۶ تا (۱۰-)۱۰×۸/۸ m2/s بدست امد. انرژی فعال سازی با استفاده از یک رابطه نمایی بر مبنای رابطه آرینوس محاسبه شد و مقدار آن بین ۴۴/۶۱ تا ۴۷/۳۴kJ/mol به دشت آمد.