سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد بهمن پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
مسلم محمدی گله زن – کارشناس ارشد
زمان شامحمدی – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

هدف اصلی از اینتحقیق مقایسه سینتیک جذب نیکل توسط کربن فعال AC خاک اره SD پوسته فندق SH و پوسته بادام AH می باشد برای این کار ابتدا جاذب های فوق تهیه و برای جذب نیکل درمحلول با غلظت های ۲/۵ تا ۱۲۵ میلی گرم برلیتر بکاربرده شد نتایج آزمایش های PH نشان دا د که حداکثر مقدار جذب درPH برابر با ۶ به ترتیب برای aC 7/92 میلی گرم برگرم SH 7/68 میلی گرم برگرم و SD5/47میلی گرم برگرم می باشد همچنین برای AHP حداکثرمقدار جذب در PH=7 برابر ۵/۳۴ میلی گرم برگرم بدست آمد بررسی تاثیر سطح ویژه برزمان تعادل جذب نشان دادکه با افزایش سطح ویژه جاذب حداکثر زمان تعادل بصورت تابع خطی کاهش پیدا میکند نتایج سینتیک جذب درغلظت های مختلف محلول نشان داد که درسطح ۹۵ درصد اعتماد مدل هو و همکاران ۱۹۹۶ داده های جذب را بهتر توصیف می کند.