سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا صفائی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
برات قبادیان – دکترای مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تر
عبدالصمد زرین قلم مقدم – دکترای مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
بیوک مصطفائی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق سینتیک تولید بیودیزل از سه واریته روغن کرچک ایرانی به روش التراسونیک بررسی شده است . روغن گیری از گونههای کرچک به روش پرس گرم ۱۲۰درجه انجام شد. تولید بیودیزل به کمک دستگاه فراصوت میله ایی با فرکانس ۲۴KHZ و قطرپروب ۱۴mm انجام شد. پارامترهای ثابت در فرآیند شامل:نسبت مولی الکل به روغن ( ۶:۱ درصد وزنی کاتالیزور ۱% وزنی (نسبت به وزن اولیه روغن)، دما ۵۵درجه توان فراصت ۶۰%×۴۰۰ زمان واکنش ۵min است. مدل سینتیکی درجه اول برای بررسی سینتیک واکنش انتخاب شد. نمونهگیری در چهار زمان مختلف ۳۰ sec) min،۲min،۱min5 انجام گرفت. در نهایت با رسم نتایج آزمایش مشخص شد گونه تاجبخش باثابت سرعت ۱/min 0/092 بیشترین سرعت انجام واکنش را دارا است