سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره تقی زاده پارچه بافی – آزمایشگاه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

آنزیمهای تثبیت شده در علوم غذا یی، بیوتکنولوژ ی، داروساز ی و شیم ی تجزیه کاربرد فراوان دارند با توجه به پیش رفت روزافزون در دستیا بی به روشهای مختلف تثبیت آنزیمها در جهت استفاده بهینه از آنها، در این تحقیق ، به مطالعه سینتیک تثبیت آنزیم آلفاآمیلاز با منبع B. Subtilis در ژلکتیرا پرداخته شده است . با بررسی فاکتورهای موثر بر سرعت فعالیت آنزیمی و میزان تغییرات فعالیت آنزیم در حالت تثبیت شده با فاکتورهای اصل یموثر از جمله : نوع بافر، درجه حرارت و pH ، به تعیین شرایط بهینه پرداختیم که در این راستا ، دمای pH 4.5 ، ۵۰°C و بافر فسفات (جهت تهیه بیدهای کتیرا ) بعنوان داده ها ی بهینه جهت عمل تثبیت، بدست آمدند و در نها یت ثوابت سینتیکی Vm و Km را با توجه به تبعیت سیستم از معادله میکائلیس منتن محاسبه نمودیم