سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده الهام ساداتی گل افشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
سیدمهدی جعفری – عضو هیئت علمی دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
شهرام بیرقی طوسی – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری م
مهدی کاشانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

در این پژوهش مکانیسم خشک کردن اسمزی قطعات سیب زرد لبنانی در ۳ غلظت محلول ساکارز با درجه بریکس ۳۰، ۴۵ و ۶۰ مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور قطعات مکعبی سیب با ابعاد cm1 به مدت ۲۷۰ دقیقه در دمای محیط درون محلول های اسمزی با نسبت ۱ به ۱۰ قرار گرفت. به منظور بررسی سینتیک خشک کردن اسمزی سیب، تغییرات رطوبت نمونه ها طی ۷ زمان متوالی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از برازش داده ها با مدل های تجربی نشان داد که مدل پیشنهادی آزوارا و همکاران قادر به توصیف سینتیک انتقال جرم در طی خشک کردن اسمزی قطعات سیب است