سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علیپورنجمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
قاسم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وص نایع غذایی
جهانگیر علیپورنجمی – دانشجوی دکتری

چکیده:

هسته انگور محصول جانبی کارجانجات تولید آبمیوه و عصاره گیری است که منبع خوبی از ترکیبات فعال نظیر پلی فنل هاست پلی فنل ها از جمله موادی است که دررابطه با خواص ضدسرطانی انها درسالهای اخیر مطالعات زیادی صورت گرفته است امروزه استفاده از امواج فراصوت با توجه به اثرات موثر آن درنگهداری و فرایند مواد غذایی رو به گسترش است اثرات مکانیکی امواج فراصوت و کاویتاسیونهای تولید شده دراثر این امواج باعث افزایش نفوذپذیری حلال به داخل سلولهای گیاهی و افزایش انتقال جرم و به دنبال آن افزایش بازدهی استخراج دردماهای پایین تر می گردد دراین پژوهش تاثیر دماهای مختلف ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ درجه سلسیوس و نسبت های مختلف حلال به جامد ۱۰ و ۲۰و۳۰و۴۰و۵۰ میلی لیتر برگرم و اندازه ذرات در۴ سطح کمتر از ۰/۳ و ۰/۵-۰/۳ و ۰/۷-۰/۵ و بزرگتر از ۰/۷ میلی متر و همچنین تاثیر فرکانسهای مختلف ۱۳۰ و ۳۵ کیلوهرتز برروی سینتیک استخراج با حلال ۵۰ درصد اتانول در ۲۰۰ دقیقه مورد بررسی قرارگرفت بیشترین میزان پلی فنل اخسترج شده درشرایط مختلف آزمایش ۶/۸% به ازای ماده خشک انگور بدست آمد.