سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
شاهین خوش آرای – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان

چکیده:

از تشکیل هیدرات گازی می توان به عنوان روشی برای رسیدن به اهدافی چون ذخیره سازی انتقال گاز یا جداسازی مخلوطی از گازها استفاده کرد این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی سینتیک و سرعت تشکیل هیدراتco2 می پردازد و اثر یک ماده فعالی کننده سطحی آنیونی بهنام سدیم دودسیل سولفات را بر روی سرعت تشکیل هیدرات مورد بررسی قرار میدهد نتایج آزمایشها در سه غلظت ۳۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ برحسب ppm نشان میدهد که این ماده اثری برافزایش سرعت تشکییل هیدرات در این غلظت ها ندارد دراین مطالعه با استفاده از یک افزودنی ترمودینامیکی به نام تترا هیدروفوران با غلظت ۲ درصد مولی به میزان چشمگیر و قابل ملاحظه ای فشار تشکیل هیدرات کاهش می یابد.